Esbjerg Billard Klub - et besøg værd :)

Vedtægter

Esbjerg Billard Club
Vedtægter


 • §1.

  Klubbens navn er EsbjergBillard Club. Dens hjemsted er Esbjerg.


 • §2.

  Klubbens formål er at fremme billardspillet som sport, samt at knytte et godt kammeratskab

  blandt medlemmerne.
  Klubben skal være tilknyttet den Danske Billard Union (DDBU) samt i Danmarks
  Idrætsforbund og er undergivet deres love og bestemmelser.


 • §3.

  Som medlemmer kan optagesenhver, som godkendes af bestyrelsen.

  Denne kan dog nægte enhveransøger optagelse, når det skønnes formålstjenligt at begrænse tilgangen.

 

 • §4.

  Indmeldelse sker vedhenvendelse til et bestyrelsesmedlem eller vagthavende.

  Gyldig udmeldelse af klubben,skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

  Det udmeldte medlem erforpligtet til at betale det fulde kontingent for perioden indtil medlemmets udløbsdato.


 • §5.

  Kontingentet fastsættes pågeneralforsamlingen og betales helårlig.

  Ved for sen betaling af kontingentfremsendes rykkerskrivelse.

  Hvis kontingentet ikke betalesinden 3 uger herefter, skal medlemmet skriftlig meddeles at han/hun slettes afmedlemslisten.

  Kassereren kan vælge at indgåaftale om en afdragsordning.

  Ved sletning af medlemslistenkan ny optagelse kun finde sted ved betaling af gælden samt eventuelleomkostninger.

  For medlemmer under 18 år,underskrives indmeldelsen af forældre eller værge.

 

 • §6.

  Bestyrelsen kan idømme etmedlem karantæne og eventuelt ekskludere, hvis særlige forhold
  taler derfor, såsom usportslig optræden eller misligholdelse af klubbensvedtægter.
  Det ekskluderede medlem har dog ret til at indanke afgørelsen for førstkommende
  generalforsamling, ved skriftlig anmodning til bestyrelsen herom.

  Eksklusionen skal ske ved skriftligmeddelelse til det pågældende medlem.
  Et medlem som er ekskluderet, kan kun optages igen som nyt medlem hvis kommende
  generalforsamling vedtager det med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Et medlem som er ekskluderet og på et givet tidspunkt kommer tilbage, kan denneikke
  deltage i bestyrelsesarbejde eller andet tillidsjob i foreningen i 5 år, fraindmeldelsesdatoen.

 

 • §7.

  Deltagere i de af foreningen og DDBU arrangerede turneringer har første ret til afbenyttelse
  at bordene, og andre medlemmer bør yde assistance som dommere og listefører.


 • §8.

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

  Genvalg kan finde sted.

  Formanden og bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer bliver valgt i lige årstal. Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år.

  Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.

  Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige poster og udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

  De vedtagne beslutninger og fortegne handlinger forpligtiger afdelingen i henhold til vedtægterne. Såfremt formand eller kasserer udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen den resterende del af valgperioden.

  Herefter konstituerer bestyrelsen sig med formand og/eller kasserer for resten af valgperioden. • §8a.

  Der kan være op til 2 turneringsledere. Turneringsleder/turneringsledere skal nødvendigvis ikke være medlem af bestyrelsen. Turneringsleder/turneringsledere vælges ved generalforsamling. • §9.

  Ud over bestyrelsen vælges 2 revisorer, 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant.
  Alle ovenstående poster vælges for 1 år ad gangen, og må ikke besiddes af
  bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af ungdomslederen samt ekstern/intern turneringsleder.

  De 2 bestyrelsessuppleanter, ungdomslederen samt old boys/girls repræsentanten har møde- og taleret på
  bestyrelsesmøderne.
  For at besidde en tillidspost skal man have været medlem i minimum 1 år, fyldt 18 år og/eller
  godkendes af bestyrelsen, f.eks. som kasserer (hvis der er en periode hvor der ingen kasserer er) eller i vagtordningen.
  Turneringslederen kan efter eget ønske nedsætte et turneringsudvalg.
  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og
  underskrives af dirigenten.
  Hvis et medlem af generalforsamlingen ønsker en skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. • §10.

  Medlemmer i bestyrelsen og vagtordningen lønnes hvert år med en fest/aktivitet.

  Til denne fest/aktivitet kan også deltage personer, som har ydet en særlig ikke-sportslig præsentation i den forgangne sæson.

  Festen/aktiviteten bør placeres i maj eller juni måned.

  I forbindelse med denne fest/aktivitet, kåres og hædres årets vindere i de interne KMS og HCP-turneringer, samt vindere i de eksterne turneringer.

  Årets medlem og årets spiller i EBC kåres til foreningens fødselsdagsfest i efteråret. • §11.

  Bestyrelsen sammenkaldes, nårdenne finder det nødvendigt.

  I tilfælde af formandensfrafald, leder næstformanden bestyrelsesmøderne.

  Ved stemmeafgivning er lederensstemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

  Bestyrelsen skal senest 14 dageefter et bestyrelsesmøde, ophænge et referat i klubbens lokaler af det senesteafholdte møde. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferatindeholdende oplysninger om følgende:
  1) Fremmødte til mødet.
  2) Behandlede emner og beslutninger.


 

 • §12.

  Kassererens kontante beholdning begrænses mest muligt. Dog må den ikke overstige 5000 kr.
  Restbeholdningen skal indsættes på klubbens konto i en lokal bank, hvorpå kun kassereren og
  formanden i samråd kan disponere. Regnskabsåret følger kalenderåret.

  Klubbens indkøber kan evt. disponere over en separat konto, hvorpå han maks. kan disponere over indestående. • §13.

  Generalforsamlingen er klubbenshøjeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
  afholdes senest uge 10. så et godkendt regnskab kan afleveres til EsbjergKommune
  senest 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning. En ordinær generalforsamlingskal som
  minimum have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fremlæggelse af budget for kommende år.
  6. Turneringsledernes beretning.
  7. Behandling af lovligt indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  10. Valg af 2 revisorer.
  11. Valg af revisorsuppleant.

  12. Valg af tilforordnet (OldBoys/Girls)
  13. Evt.


 

 • §13a.


  Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen med begrundelse.


 • §14.

  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og
  skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor
  bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers
  varsel. • §15.

  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubbens lokaler, samt evt. på
  klubbens hjemmeside og via e-mail. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 uger varsel og skal
  indeholde dagsorden, budget for den kommende sæson, samt forslag der er indkommet før udsendelsen af indkaldelsen. Regnskab udleveres kun ved forespørgsel til kasserer. Forslag til
  generalforsamlingen skal ske skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
  generalforsamlingen. Indkomne forslag skal opslås i klubbens lokaler senest 1 uge før
  generalforsamlingen.

   

  • §15a.

   Medlemmer skal som minimum have 6 måneders anciennitet før stemmeret ved klubbens generalforsamling opnås.

  • §16.

   Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af beslutningen om at opløse klubben, der kræver 2/3 majoritet af samtlige på generalforsamlingens fremmødte.
   Dog kan klubben ikke opløses så længe mindst 10 medlemmer ønsker at fortsætte.
   Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, i det regnskabsår hvor
   afstemningen finder sted, har taleret, men ingen stemmeret på generalforsamlingen.
   Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, med fuldt medlemskab og har været medlem i
   minimum 3 mdr. samt ikke er i restance.

   Medlemmer der indtræffer efter det på generalforsamlingen indkaldte mødetidspunkt, samt medlemmer hvis kontingentperiode er udløbet, har taleret men ingen stemmeret på generalforsamlingen.

   Dog med undtagelse af medlemmer, der har varslet deres forsinkelse til et bestyrelsesmedlem, senest 1 time før generalforsamlingens start.

   Medlemmer der forlader en igangværende generalforsamling (her menes ikke ryge- og toiletpauser), mister deres stemmeret i resten af generalforsamlingens dagsorden.  • 16a. Vedtægtsændringer, ændring heraf kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

  • §17.

   Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
   ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
   klubbens medlemmer er tilstede.
   For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
   Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
   generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
   hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
   Medlemmer, hvis kontingent periode løber længere end den fastsatte opløsningsdato, kan få
   det overskydende kontingent tilbagebetalt, i tilfælde af, at der er overskud efter afvikling af
   foreningens aktiver og passiver.  • §18.

   Ved klubbens ophævelse skal ubrugte sponsorpenge fra skat retur til skat.

  • §19.

   Ingen medlemmer må drage økonomisk fordel af klubben.

  • §20,

   Foreningen tegnes af formandenog kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses

   forfald af formanden ellerkassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
   Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet ret til stiftelse af gæld iforbindelse med etablering
   af foreningen. Dog skal yderligere gældsstiftelse, i forbindelse med drifteller udvidelse, optages
   og godkendes på en generalforsamling.


   

  Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 3. november 1970.
  Ændringer på flg. generalforsamlinger: 24/4-1999, 27/4-2004, 9/8-2007, 20/9-2007, 29/4-2008,

  23/4-2009, 12/10-2010, 28/4-2011, 30/4-2012, 4/3-2013, 8/3 2016, 20/3-2017, 5/3 2018, 19/08 2020, 21/03 2023